Kimya

KİMYA ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ VE GENEL AMAÇLARI
Toplumsal değişim ve gelişimin giderek ivme kazandığı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin insan hayatının her anını etkilediği çağımızda bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek kendisini yenileyebilen, teorik bilgisini ve öğrendiklerini günlük hayatına aktarabilen bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.
Ortaya çıkan ihtiyaçlara uygun olarak hazırlanan  Kimya Dersi Öğretim Programı ile öğrencileri bilim insanı olmaya ve bilimsel çalışmalar yapmaya özendirmek için laboratuvar ortamında daha fazla vakit geçirmeleri ve projeler hazırlamaları hedeflenmiştir. Bu bakımdan  Kimya Dersi Öğretim Programı’na, Kimya Dersi Öğretim Programı’na göre daha fazla deneysel uygulamalar eklenmiştir. Ayrıca bilgi ve iletişim teknolojilerinin kimya öğretiminde kullanımına, kazanımların üst düzey bilişsel becerileri de yansıtacak şekilde yapılandırılmasına ve günlük hayatla ilişkilendirilmesine önem verilmiştir.
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinde ifade edilen Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ile Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri esas alınarak hazırlanan  Kimya Dersi Öğretim Programı’yla öğrencilerin;
1.Bireysel ve toplumsal sorumluluklarının şuurunda olmaları, kimyasal kavram ve ilkeleri kendi hayatı ve çevresi ile ilişkilendirebilmeleri, güçlü bir kimya altyapısına sahip ve bu bilgiyi kullanabilmeleri, eleştirel düşünebilmeleri, analiz ve sentez yapabilmeleri,
2.Kimya biliminin temel kavramları, ilkeleri, modelleri, teorileri ve yasaları hakkında bilgi edinmeleri,
3.Kimya dersinde edindiği bilgi ve becerileri günlük hayat, sağlık, sanayi ve çevre ile ilgili olayları açıklamada kullanmaları,
4.Kimyasal teknolojilerin hayata yansıyan olumlu ve olumsuz yanlarını ayırt edebilecek tutum geliştirmeleri; geliştirdiği tutumları sağlık, toplum, çevre ve hayat kalitesi açısından değerlendirmeleri,
5.Kimya biliminin ve bilimsel bilginin gelişim sürecini ve doğasını, bilimsel bilginin etik değerlere bağlı olarak kullanılmasının gerekliliğini kavramaları,
6.Bilimsel bilginin ve kimya biliminin gelişim sürecini etkileyen faktörleri kavramaları,
7.Bilimsel bilginin insanlığın ortak mirası olduğunu kavramaları, dünyada kimya biliminin gelişimine katkı sağlamış bilim insanları ve çalışmalarını tanımaları,
8.Bilimsel çalışmalarda uyulması gereken etik ilkeleri kavramaları ve uygulamaları,
9. Bilimsel hedeflere ulaşmak için yeni denemeler yapmanın, sabır ve sebatlı olmanın önemini kavramaları,
10. Kimyanın topluma, sosyal hayata, ekonomiye ve teknolojiye etkilerinin farkına varmaları,
11. Deneyimleri ile elde ettikleri hazır verileri çözümleyerek çıkarımlarda bulunmaları,
12. Bilişim teknolojilerinden yararlanarak kimyanın sembolik diline ve bilimsel içeriğe uygun olarak düzenlemeleri, sunmaları, raporlaştırmaları ve paylaşmaları,
13. Edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak insanlığın faydasına olacak özgün fikirler ortaya koymaları, bilimsel projeler yapmaya istekli olmaları,
14. Deney yaparak veri elde etmeleri, bu verileri kullanarak çıkarım yapmaları, yorumlamaları ve genellemelere ulaşmaları,
15. Hayatı anlama ve hayatın devamlılığında kimya biliminin rolünü kavramaları ve kimya bilimine ilgi duymaları,
16. Kimyanın iş imkânları olan önemli bir sektör olduğunu anlamaları ve bu alana meslek olarak ilgi duymaları,
17. Mevcut enerji kaynaklarının yanında yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarını tanımaları, çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında kimyanın önemini kavramaları amaçlanmaktadır.

ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1. Kimya Dersi Öğretim Programı’nın uygulanmasında özellikle ünite başlıkları ve kazanımlardaki içerik sınırlamasına dikkat edilir.
2. Dersin laboratuvarda ve etkinlik temelli işlenmesi esastır.
3. Öğretmenler, öğrencilerin sınıf ve laboratuvar ortamında yapılan bilimsel etkinliklerde ihtiyaç duyulan bilgi ve becerilere sahip olduklarından emin olmalıdırlar. Çalışmalar öncesinde, güvenlik kuralları hatırlatılmalı ve öğrenciler kendi ve başkalarının güvenliğinin sorumluluğunu almaları için teşvik edilmeli ve uyarılmalıdırlar.
4. Performans çalışmaları, deney tasarımları, etkinlikler ve projeler sınıf ortamında öğretmen gözetiminde gerçekleştirilecek şekilde yapılandırılmalı ve uygulanmalıdır.
5. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası bilimsel yarışmaları takip etmeleri ve bunlara katılmaları için
teşvik edilmelidirler.

Copyright © 2020 - Sarı Zeybek Okulları | Tüm Haklarımız Saklıdır.
sarizeybekokullari.com.tr