Fransızca

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAKLAŞIMI

Yabancı dil öğretimi, doğrusal bir faaliyet olmadığından tek bir öğrenme-öğretme yaklaşımının benimsenmesi, strateji ya da yöntem uygulanması uygun olmayacaktır. Bu bakımdan öğrenme-öğretme süreci yapılandırılırken her öğrencinin farklı zaman, tarz ve hızda öğrenebileceği,hazır bulunuşluk düzeyleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır. Öğrencilerin
bilgilerini yapılandırırken etkin olmaları, eski ve yeni bilgileri arasında bağ kurabilmeleri,öğrendiklerini farklı durumlarda kullanabilmeleri, bilgiyi nasıl bulacaklarını ve kullanacaklarını kavramaları sağlanmalıdır. Bu, dil öğreniminin devamlılığını sağlayacaktır. Bu bakımdan yabancı dil
dersi; bağımsız bir ders olarak düşünülmemeli, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin günlük hayatları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirme yapabilecekleri çalışmalara yer verilmelidir. Etkileşimli
etkinlikler (tartışma, münazara, iş birliği, grup çalışmaları, söyleşi vb.) öğrencilerin öğretmenleri ve sınıf arkadaşları ile iletişim kurmalarına olanak sağlayacaktır. Dil öğrenimi sürecinde hata yapmanın normal ve yararlı olduğu unutulmamalıdır. Öğrencilerin hatalarını düzeltebilmeleri için sistemli bir
geri bildirim yaklaşımı benimsenmelidir. Dil sürçmeleri şeklinde olan yanlışlar, göz ardı edilse de sistematik hatalar, özellikle iletişimi kesintiye uğrattığında, kesinlikle düzeltilmelidir. Öğrencilerin kendi dil kullanımlarını bilinçli bir şekilde izlemeleri, yazılı ve sözlü anlatımlarında karşı tarafa vermek
istedikleri mesajın istedikleri gibi ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmeleri ve hatalarının farkına varabilmeleri için gerekli yönlendirmeler yapılmalıdır.
Dil öğretimi için sınıf ortamı düzenlenirken; öğrenme durumları anlamlı olmalı ve etkileşime dayandırılmalı, öğrencinin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulmalı, hedef dille ve onun çeşitlilik içeren dilsel ve kültürel ögeleriyle ilişkilendirilmelidir. Öğrencilerin iş birliği yapmalarına,
kendilerini rahatlıkla ifade etmelerine olanak sağlanmalıdır. Özellikle dinleme ve konuşma çalışmalarında görgü kurallarına uymanın, iletişim kurarken kişilerin birbirlerine karşı saygılı olmalarının gerekliliği vurgulanmalıdır.
Dil öğretimi; temel dil becerilerinin yanı sıra eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, analitik düşünme, problem çözme, değerlendirme gibi üst düzey bilişsel becerilerin edinilmesi ve geliştirilmesinde etkilidir. Bu bakımdan öğrenme-öğretme sürecinde tek bir yaklaşımın benimsenmesi
uygun olmayacaktır. Çok ve çeşitli strateji ve yöntemlerin dengeli şekilde bir arada kullanılması, bu becerilerin edindirilmesinde etkili olacaktır.

Copyright © 2020 - Sarı Zeybek Okulları | Tüm Haklarımız Saklıdır.
sarizeybekokullari.com.tr